Inclusief werkgeverschap

(Nog) niet beter af met de Par­ti­ci­pa­tie­wet

Een arbeidsmarkt die openstaat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is wat het kabinet met de Participatiewet nastreeft. Deze wet voegde in 2015 de Bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet voor jonggehandicapten (Wajong) samen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) evalueerde onlangs een van de genomen maatregelen, te weten het sluiten van de sociale werkvoorzieningen. 

Geen betere kansen 

Het SCP keek naar de elfduizend mensen die eind 2014 op de wachtlijst van de Wsw stonden, maar die door de nieuwe wet hun indicatie kwijtraakten. De resultaten van dit onderzoek zijn samengebracht in de rapportage ‘Van sociale werkvoorziening naar participatiewet’. Het rapport laat zien dat de doelstelling de eerste jaren na invoering van de Participatiewet voor deze groep mensen niet gerealiseerd is: 

  • Werkzoekende arbeidsgehandicapten die voorheen bij een sociale werkplaats terecht konden, hebben nu een geringere kans op werk dan in de oude situatie. De kans op een baan voor de Wsw-doelgroep was 50%. Sinds de invoering van de Participatiewet en daarmee het wegvallen van de Wsw-dienstbetrekking als potentiële uitstroombestemming, is dat volgens het SCP nog maar 30%. Deze meting heeft betrekking op alleen de eerste twee jaren na de invoering van de Participatiewet en ook op alleen de Wsw-doelgroep. 
  • Niet alleen de kans op een baan is afgenomen. De banen die er wel zijn, zijn minder duurzaam. Het gaat vaak om korte en tijdelijke contracten of loon dat met een uitkering moet worden aangevuld. 
  • Bovendien blijkt het vinden van een baan voor de wachtlijsters van eind 2014 meestal niet te leiden tot uitstroom uit de uitkering. Eerder het tegendeel is het geval: het aandeel werkenden dat tevens een uitkering ontvangt, is toegenomen. 
Meer tijd nodig 

Volgens het SCP wil dit niet zeggen dat de wet een mislukking is. Gemeenten kregen te maken met nieuwe verantwoordelijkheden, doelgroepen en werkprocessen. Elke nieuwe wet heeft tijd nodig. Ook moeten de overheidswerkgevers nog steeds meer banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege de Quotumwet. Want hoewel het bedrijfsleven de doelstellingen van de Banenafspraak haalt, blijft de overheid nog achter. Eind 2019 zal het SCP de cijfers over de arbeidsdeelname en uitkeringsafhankelijkheid van deze groep actualiseren in een eindrapport. Dan komen ook andere doelgroepen van de Participatiewet aan de orde, zoals jonggehandicapten en bijstandsgerechtigden. 

Inspiratie nodig? Kom naar het event ‘Buitengewoon inclusief werkgeluk’! 

De Participatiewet lijkt het al met al onbedoeld erg gecompliceerd te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo lopen we het risico om te verzanden in teveel regeltjes en juist de essentie te missen. Jammer, want deze mensen verdienen een werkplek waar ze met trots kunnen laten zien wie ze zijn. Daarom organiseren wij op 22 november het event ‘Buitengewoon inclusief werkgeluk’. Een event rondom het thema diversiteit en inclusiviteit waarbij informeren, inspireren & concretiseren centraal staat. Door in te zoomen op ontwikkelingen, inzicht te geven in een best practice, het aanreiken van tools en het delen van kennis ontdekt u op welke manier u, binnen uw organisatie, vorm en inhoud geeft aan inclusief werkgeluk. 

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)