Privacy verklaring

Driessen Foundation neemt de privacy van zijn bezoekers zeer serieus en verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens over jou op een veilige manier. Hierbij houdt Driessen Foundation zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens van websitebe­zoe­kers

In het algemeen kun je onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Driessen Foundation, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie, zoals het type browser waarvan je gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit je onze website bezoekt en de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt en bekijkt.

De verzamelde gegevens gebruiken we om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Driessen Foundation kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden. Deze gegevens kunnen worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Welke gegevens
Driessen Foundation verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens, IP-adres bij formulierinzending (ter voorkoming misbruik).

Gebruik door derden
Driessen Foundation kan de persoonsgegevens doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Daarnaast kan Driessen Foundation jouw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van jou hiervoor heeft gekregen.

Bijzondere persoonsgegevens
Driessen Foundation verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die je aan Driessen Foundation verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Driessen Foundation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Driessen Foundation heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Ondanks de door Driessen Foundation genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Driessen Foundation kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Zie ook onze digitale klokkenluidersregeling (responsible disclosure procedure).

Bewaren van jouw gegevens

Driessen Foundation bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Inzage in, wijziging en verwijde­ring van jouw gegevens

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Driessen Foundation.

Verwijzingen en links naar andere websites

Op de website treft je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Driessen Foundation geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Op deze websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, de privacy verklaring van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Driessen Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze privacy verklaring voor een update van het privacybeleid.

Vragen, opmerkingen of klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacy verklaring of de wijze waarop Driessen Foundation jouw gegevens registreert en verwerkt, neem dan contact met ons op via info@driessenfoundation.nl of door een brief te sturen naar Driessen Foundation, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 748, 5700 AS Helmond. Ook kun je contact opnemen met onze functionaris der gegevensbescherming Danny Akkers op 0492 - 50 66 66.